Naše činnost

 

    Hlavní výchovná činnost probíhá v oddílech, které se dále dělí na družiny, které se schází pravidelně jednou týdně v klubovně svého oddílu a jsou zpravidla rozděleny podle věkových kategorií (mladší děvčata – světlušky, mladší chlapci – vlčata, starší děvčata a chlapci – skautky a skauti, dívky nad 15 let – rangers a chlapci nad 15 let roveři). V čele družiny stojí rádce (rádkyně), který má většinou kolem 15-ti let a vytváří ve spolupráci s družinou velkou část programu.

    V čele oddílu stojí oddílová rada složená z vůdce oddílu, jeho zástupců a oddílových rádců. Ti plánují pro družiny nejméně dvakrát do měsíce oddílové schůzky, sněmy, jedno i vícedenní výpravy nejčastěji do okolí Olomouce, ale i po celé ČR. Ti nejstarší potom často vyrážejí i do zahraničí, a to buď na náročné expedice nebo na skautská jamboree (v roce 2011 se účastnilo nebo navštívilo jamboree ve Švédsku cca 10 našich členů ), či výměnné pobyty.

    Celá činnost oddílů je přizpůsobena věku dětí. Vyvrcholením celoroční činnosti je pak tábor trvající dva až tři týdny.

    Naše oddíly se účastní nebo přímo organizují humanitární akce (zde se nejvíc angažuje 2.roj světlušek Šotci) jako je projekt Postavme školu v Africe, Kapka Naděje, Tříkrálová sbírka apod. Dále se věnujeme ekologické výchově a projektům (např. již 5.rokem se 7.oddíl stará o úklid a sečení oblasti Nemilanské cihelny).

    Středisko poskytuje vůdcům oddílů nezbytné zázemí pro chod a činnost oddílů a sdružuje je do tzv. střediskové rady, kterou navíc tvoří volení činovníci – vedení střediska. Z úředního hlediska je středisko právnickou osobou s delegovanou právní subjektivitou, je řádně registrováno a je samostatnou účetní jednotkou. Organizačně podléhá Okresní radě Junáka v Olomouci a výchovně Ústřední radě Junáka v Praze.